SBB (3)

Wat aanvankelijk als een conflict begon, is nu zelfs omgebogen in samenwer­king. Het Staats-bosbeheer zal het beleid nu gaan afstemmen op "een zo rijk en geva­rieerd mogelijk bostype met veel oude bomen en waar dus plaats zal zijn voor zowel inheemse als uitheemse boomsoorten". 

De zware Douglas-dennen die hier gewoon mogen blijven staan.

De gewijzigde beheers­maatregelen werden voor een deel al in het wintersei­zoen 1998/99 door het Staats-bosbeheer uitge­voerd, in overleg met de eerder gevormde gebruikersgroep "De Sonse Bergen e.o.". Om echter verdere verloe­dering te voorkomen was men al in het najaar van 1997 gestart met het algehe­le onderhoud. Daarna moest het hele bos weer volledig tot rust komen om zichzelf verder op eigen wijze natuurlijke te kunnen ontwikkelen. Een effec­tief handhavingsbeleid en regelmatig onderhoud is voor de toekomst van het bos van het aller grootste belang.

Als uitgang­spunten voor het gewijzigde beleid zullen gelden:

a.  Behoud en versterking van de variatie in boomsoorten. Uitheemse soorten, zoals Grove-den, Zee-den, Tamme kastanje, Douglas-den, Japanse lariks, Acacia en Amerikaanse eik, zullen daarin ook nu een nadrukkelijke rol mogen blijven spelen.

b. Door hun vorm of anderszins markante bomen zullen goed "in beeld" ge­bracht blijven, ook al zijn deze bomen uit bosbouwkundig oogpunt mis­vormd. Dergelijke bomen zijn voor de meer fantasierijke bezoeker van het bos immers belangrijke herkenningspunten. Ze versterken op een fraaie wijze de bosbeleving voor de natuur-genietende wandelaar.

c. Door plaatselijk en met goed overleg zeer voorzichtig te dunnen, zullen sommige bomen steviger, gezonder en dikker kunnen worden.

De ontstane band tussen het Staats-bosbeheer, Milieu-defensie en het IVN reikte daarna verder dan alleen "De Sonse Bergen". Beide partijen informeren elkaar thans regelmatig op het vlak van de planologische ontwikkelingen in deze regio en reageren hierop binnen ieders verantwoordelijkheden. Zo informeerde Milieudefensie b.v. dat de eigendomsgrens van "De Sonse Bergen" met de sauna en het zwembad verkeerd door de gemeente was uitge­zet. Hierdoor was 0.03.87 ha grond van het Staatsbos-beheer achter de grote houten schutting komen te liggen en door Thermae Son in gebruik genomen.