SBB (2)

Milieudefensie ging echter verder met het verzamelen van gegevens om de ingebrachte argumenten tegen het te voeren beheer nog beter te kunnen onder­bouwen. Zo bleek het door het Staats-bosbeheer opgestelde beheersplan "Dommelrode" nogal wat tegenstrijdigheden en onduidelijkheden te bevatten.

Milieudefensie zocht vervolgens contact met de voorzitter van de vereniging "Vrienden van het Mastbos" in Breda, oud-minister Westerterp, waar zich aanvankelijk een gelijksoortig conflict met het Staats-bosbeheer had afge­speeld.

Vervolgens werd de directie van de woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen, de latere eigenaar van de 151 aangrenzende Philips woningen, ingelicht, die hierna liet blijken de actie van Milieudefensie van harte te willen ondersteunen. Van de zijde van diverse milieuorganisaties werden sympathie- en steunbetuigingen ontvangen. Aan de "Stichting Kritisch Bosbeheer" te Dieren werd door Milieudefensie uitvoerig advies gevraagd.

Door dit alles voelden Milieudefensie en het IVN zich uiteindelijk voldoende gesterkt om met de actie, voor het behoud van het gevarieerde aanzien van het volwassen bosgebied van "De Sonse Bergen", door te gaan.

Op grond van de verkregen ervaring en adviezen werd een uitvoerig alternatief beheersplan door Milieudefensie opgesteld. Hierin werd een toekomstvisie beschreven over de te verwachte toestand van het gebied na perioden van 10 en 25 jaar, wanneer er zo min mogelijk door mensen zou worden ingegrepen. Milieudefensie vond dat de natuur voor een groot deel hier zelf zijn gang moest kunnen gaan. Slechts hier en daar konden, indien strikt nodig, de na­tuurlijke processen voorzichtig worden bijgesteld.

Om de problemen ter plekke goed te kunnen lokaliseren en te inventariseren, maakte Milieudefensie in 1997 een actuele overzichtskaart van "De Sonse Bergen" en de directe omgeving, welke op de volgende pagina verkleind is weergegeven. In 2005 werd hierop het latere gehele eigendom van het Staats­-bosbeheer ingetekend met een groene kleur, alsmede de nieuwe gebouwen van Thermae Son, zoals hieronder is afgebeeld.

Ondertussen benaderde Milieudefensie schriftelijk de Hoofddirectie van het Staats-bosbeheer in Driebergen, met het doel de vastgelopen onderhandelingen met het regiokantoor Rivierenland weer open te breken. Als reactie ontving Milieudefensie het bericht dat de zaak nu verwezen zou worden naar Jhr. de Beaufort, hoofd van het regiokantoor Limburg/Brabant-Oost in Roermond. Deze stelde voor om de heer Simon Klingen van "Klingen­bomen" uit Doorn, een onafhankelijk bosbouw-adviesbureau, te laten bemid­delen in het ontstane conflict. 

De hierop volgende besprekingen en de bezoeken aan het bos met de heer Klingen, waarbij ook het IVN afdeling Son en Breugel aanwezig was, hadden in het voorjaar van 1997 tot gevolg dat er een principe-overeenstemming tot stand was gekomen tussen Milieudefensie en het Staatsbosbeheer.     

Milieudefensie en het IVN hebben uiteindelijk bereikt dat het Staatsbosbeheer haar oorspronkelijke plannen drastisch heeft bijgesteld. De rigoureuze uitdun­ning, met als doel "De Sonse Bergen" om te vormen naar een eenzijdig ber­ken/zomereiken bos, is gelukkig geschrapt. Het nu volwassen bos mag zijn aard niet verliezen en niet veranderen in een park met alleen maar "mooi" gevormde bomen. Wel zou er hier en daar voorzichtig en met goed overleg "met de bijl geschilderd" kunnen worden, indien dit echt nodig blijkt te zijn.

Ook aan andere beheerstaken zou door het Staats-bosbeheer in de komende tijd de nodige aandacht worden besteed, zoals b.v. het opruimen van omgevallen bomen op de paden, het herstel van de afsluitbomen, de verontreiniging rond de riooloverstort-sloot ter hoogte van de Nachtegaallaan, enz. Er werd afge­sproken op welke wijze de sterk verzande dode Dommel-arm weer uitgediept kon worden, indien dit echt  noodzakelijk zou zijn, met het behoud van de natuurwaarden. Tevens zou de tekst op aanduidingsborden moeten worden aang­evuld met o.m. een verbod voor niet aangelijnde honden en zou het te grote aantal paden worden verminderd. Een voorgenomen grondige opknap­beurt van het bos was noodzakelijk om "De Sonse Bergen" weer een ordelijk aanzien te geven, teneinde verdere verloedering tegen te gaan en herstel te bevorderen. Dat de jacht hier verboden blijft, alsmede het houden van b.v. veldtoertochten met mountainbikes en andere survival-activiteiten, geldt natuurlijk als vanzelfsprekend.

Op de bovenstaande luchtfoto van "De Sonse Bergen" is o.m. de ligging van het unieke zuifzandgebied, de "Houtberg", duidelijk te zien, met daarboven het storende element van het grote complex van Thermae Son.

Zie voor vervolg: SBB (3).