Philips-periode (5)

Een regelmatig onderhoud door het Philips' Bosbedrijf zorgde na de 2e We­reld Oorlog voor de instandhouding van "Het Landgoed Son", en later voor de resterende noordelijke helft, die "De Sonse Bergen" zou gaan heten. Philips stelde zich ten doel om hier een aantrekkelijk en een zo gevarieerd mogelijk bosgebied te creëren, als passief wandelgebied voor in hoofdzaak de huurders van de aangrenzende Philips' woningen.

De noodzaak om in Son nog een ontspanningsoord voor de kinderen van werknemers van Philips te hand­haven werd door de gewijzigde omstandighe­den van die tijd langzamerhand niet meer urgent geacht.

De Sonse Bergen in 1960.

Uit de brieven en de stukken in het blad "De Brug" bleek dat de omwonenden het niet altijd eens waren met het gepleegde bosonderhoud.

In het begin van de zeventiger-jaren verscheen een open brief aan het gemeen­tebestuur in dit blad, onder de titel "Stop afbraak natuurschoon". Een aantal omwonenden beklaagden zich openlijk over het rampzalige beleid van de gemeente over alle Sonse bossen. Ze vroegen de nog resterende bossen te willen sparen en te behoeden voor nog verdere afbraak en vernieling t.b.v. woningbouw.

Ook klaagde men over het gedrag van de bezoekers van "De Sonse Bergen". Er werd veelvuldig met brommers over de heuvels gereden, de dode Dommel­arm werd als vuilnisbelt gebruikt en het bos verloederde steeds meer door veelvuldig gestort afval, wat ondanks de waarschuwingsborden hier streng verboden was.

Tijdens de najaarsstormen van 1972 waren er een aantal bomen omgewaaid en overal lagen boomtoppen op de grond. In een brief van april 1973 schreef een omwonende dat "het houtbestand er treurig bij staat". Hij vreesde dat, mocht er niets aan gedaan worden, het bos in snel tempo zou gaan verloederen en verzocht Philips op korte termijn hier het nodige aan te doen.

In deze tijd vonden nogal veel blikseminslagen in het bos plaats. De zich prima herstelde grote eik, op de hoek van de Hoefbladlaan en de Koekoe­klaan, waar ook een spechtennest in zit, getuigt hier nog van. Ook hier geldt dus nog steeds het oud-Duitse spreekwoord: "Buchen sollst du suchen, aber Eichen sollst du weichen", wanneer men bij onweer wil gaan schuilen.

Links de in 1972 door de bliksem getroffen eik.

In het voorjaar van 1974 werd het voor één van de omwonenden echt te bar. Hij nam het initiatief om in samenwerking met Philips een grote schoonmaak­actie te starten. Het bos was toen net door Philips gedund, waardoor het zijns inziens een nog grotere puinhoop was gaan worden, door o.m. hopen achter­gebleven takken. Met behulp van de toenmalige rentmeester Ing. P.J. Bleeker van het Philips' Bosbedrijf en een groot aantal vrijwilligers, waaronder 320 leerlingen van de basisscholen ­in de omgeving, werd in de Paasvakantie een grote schoonmaak gehouden in "De Sonse Bergen". ­De gemeente stelde hiervoor een hakselmachine beschikbaar en het Philips' Bosbedrijf betaalde de frisdrank, alsmede de verdere versnaperingen en voerde uiteindelijk het verza­melde afval weg. Zowel het "Eindhovens Dagblad" als het plaatselijke mede­delingenblad "De Brug" schonken er aandacht aan. Het werd een zeer geslaag­de ludieke actie, waaruit maar weer eens bleek dat door gezamenlijke aanpak een groots werk verzet kon worden. Door de initiatiefnemer werd hierna een beroep gedaan op de mentaliteit van de bezoekers om er voor te zorgen ook in het vervolg het bos schoon te houden.

De thans geheel vervallen "Cooper-baan" (trimbaan) werd in 1973 aangelegd

Ondertussen was Philips al vanaf december 1973 in onderhandeling met de Stichting Het Noord-Brabants Landschap om "De Sonse Bergen" te verkopen. Gezien de grote landschappelijke- en natuurwaarde van het gebied leek dit bij uitstek de aangewezen koper te zijn om het landgoed voor de toekomst veilig te stellen.

Met het recht van terugkoop binnen 20 jaar bij bestemmingsverandering verkocht de N.V.Philips' Gloeilampenfabrieken op 4 juni 1974 "De Sonse Ber­gen", ter grootte van 15.04.00 ha, aan Het Noord-Brabants Landschap.