Philips-periode (4)

Ruim 30 jaar bleef "Het Landgoed Son" onaangetast, op een kleine uitzonde­ring na. Zo werd op 27 september 1951 door Philips aan de heer C.R. Blijs, cafĂ©houder aan de Hendrik Veenemanstraat, een stukje grond verkocht ter grootte van ongeveer 0.00.22 ha en ongeveer 0.05.93 ha in huur uitgegeven.

De Sonse Bergen in 1948 en 1959.

De echte grote verandering kwam pas in het jaar 1958. Het zuidelijk gedeelte van "Het Landgoed Son", gerekend vanaf de huidige Hoefbladlaan, werd n.l. op 31 december van dat jaar verkocht aan de N.V. Maatschappij voor Onroe­rend Goed "De Nieuwe Erven" te Eindhoven, een 100% Philips onderneming. Deze begon een jaar later hier 152 huurwoningen te bouwen voor werknemers van Philips. Het oorspronkelijk landgoed werd door deze verkoop van ca. 10.56.66 ha. bijna gehalveerd. Alleen het meest waardevolle natuurgebied in het noordelijk gedeelte zou voorlopig nog in eigendom van Philips blijven.

De inmiddels afgestorven Grove-den op de top van de "Houtberg".

Op 12 november 1971 droeg de N.V. "De Nieuwe Erven" de onbebouwde bosstroken langs de H. Veenemanstraat, Hoefblad- en Koekoeklaan, ter grootte van 4.30.00 ha, over aan de gemeente. Deze verkreeg de gronden "om niet" (d.w.z. gratis) en verzekerde uitdrukkelijk en schriftelijk dat de bosbestem­ming hier nimmer zou veranderen in woningbouw.

Dat dit in 1997 wel gebeurd is voor het bos aan de H. Veenemanstraat (de zg. "Kleine Sonse Bergen") door er woningen te plannen in het deelplan van de Traverse: "De Sonse Haag", getuigt van een zeer laakbaar en onjuist beleid, waartegen veel opstand kwam, maar in 2006 toch helaas werd gerealiseerd. Bovendien werd er hiervoor veel meer bos opgeofferd dan de gemeente aanvankelijk opgaf.

Het Departement Son en Breugel der "Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" vroeg in 1961 aan Philips om enige noodgebouwen t.b.v. een Nutskleuter­school te mogen plaatsen op de hoek van de Hoefbladlaan en de Koekoeklaan, ter hoogte van een al eerder gedempte Dommel-arm.

De Nutskleuterschool op de hoek Koekoek- en Hoefbladlaan uit 1965, waarvan alleen de steunberen van het hek zijn overgebleven.

De kleuters vonden in deze omgeving een prachtig speelterrein en hadden in het stuifzand van de Houtberg de grootse zandbak die je maar kon bedenken.

Kleuters van de Nutskleuterschool in hun grote zandbak in 1967.

Toen echter bleek dat door vergrijzing van de buurt het aantal leerlingen terug begon te lopen, verhuisde men naar de gebouwen van de Nuts-basisschool aan de Nachtegaallaan. De gebouwen hebben hier tot 1973 gestaan. Een drietal gemetselde steunberen getuigen nog steeds van de plaats waar ooit het hek van deze kleuterschool stond. Deze steunberen dienen dan ook te blijven staan als een blijvend monument.

Kadastrale situatie Nutskleuterschool in 1965.

Een paar jaar na deze sloop hield het Philips' Bosbedrijf op deze plek de jaarlijkse nationale boomplantdag voor de schooljeugd in Son, waarbij het braakliggende terrein met fijnspar werd beplant. Lang heeft dit nieuwe bosje het echter niet uitgehouden. Dit zal waarschijnlijk gelegen hebben aan de te natte ondergrond. Op deze plaats had immers een Dommel-arm gelopen, die al veel eerder gedempt was.

In 1965 werden een drietal stukjes grond aan de Koekoeklaan als bostuin aan particulieren verkocht.

Op verzoek van de gemeen­te Son droeg Philips op 26 juni 1973 een strook grond over, ter grootte van ongeveer 0.14.00 ha, t.b.v. de aanleg van een ventweg langs de Hendrik Veenemanstraat.

Zie voor vervolg: Philips-periode (5).