Philips-periode (2)

In die tijd werd er nog volop in de toen nog schone en heldere Dommel en dode Dommel-arm gezwommen. Dr. Philips had bij het strandje aan de dode Dommel-arm kleedhokjes laten plaatsen. Toch geschiedde het zwemmen niet zonder moeilijkheden. De gemeente Son pleitte in 1934 er voor om hier een terreinafschei­ding te plaatsen. Klaarblijkelijk werd er na het zwemmen hier ook een zonne­bad genomen, waarbij de zonnebaders en het verdere publiek door elkaar liepen, waaraan de plaatselijke bevolking zich sterk stoorde. Men moest nu eenmaal rekening houden met "de heerschende opvattingen van de bevol­king", aldus de zedenpreek van de toenmalige burgemeester Antoon van de Ven van Son.

Het "strandje" in de winter van 1970 , waar eens volop gezond en gezwommen kom worden.

En nu alleen nog maar door koeien !

De ouderen onder ons kennen het fraaie gebied nog uit hun jeugd, toen de vele schoolreisjes en dagrecreatie uit de wijde omgeving "De Sonse Bergen" nog tot doel hadden.

 

Recreatie in "de Sonse Bergen" van voor de 2e Wereldoorlog.

Dat het al in 1934 een aantrekkelijk recreatie gebied was, blijkt eveneens uit het feit dat er op 24 mei van dat jaar een verzoek werd in gediend om er met ijs te mogen venten. De heer Essinger uit Son, die vroeger hoefsmid en toen steuntrekker was, klaagde dat het, vanwege de concurrentie, een slechte tijd was om in Son ijs te verkopen en verzocht dat in "De Sonse Bergen" te mogen doen. Hij schreef dat hij een gezin van 6 kinderen te onderhouden had, dat hij zich in zijn onderhoud trachtte te voorzien door het fabriceren en venten van ijs en dat hij een bewijs van goed zedelijk gedrag kon overleggen. Verder zou hij zorgen dat er geen papier in het bos werd achtergelaten. Hij wilde zelfs zover gaan om er een fietsenbewaarplaats voor gratis stalling te bouwen, dan zouden de bomen niet beschadigd kunnen worden door er tegenaan geplaatste fietsen van bezoekers. Philips was echter van mening dit hier niet toe te laten. In het verleden waren er al veel aanvragen binnen gekomen om met etenswa­ren in het bos te venten, die allemaal geweigerd waren. Men raadde de heer Essinger aan buiten het terrein, op de weg naar St. Oedenrode, met zijn ijskar te gaan staan, waar plaats genoeg zou zijn. 

Recreatie in 1957, vooral uit Eindhoven, in "de Sonse Bergen".

Nadat Philips het eigendom van "Het Landgoed Son" had verworven, werd de rest van het gebied aangeplant. In het noordelijk gedeelte werden in 1935/36 Japanse lariksen en Douglas dennen geplant. Het is niet bekend wanneer de nu grote en imposante Zee-dennen in het gebied zijn gekomen.

Langs een brede strook aan de Dommel en de dode Dommel-arm waren door Philips in die tijd al verwoede pogingen ondernomen om populieren te laten groeien, die immers uitstekend zouden passen bij het aangrenzend rivierdal. Deze aanplant werd later echter als grotendeels mislukt beschouwd. De nu nog resterende grote en machtige populieren, nabij en langs de Dommel, zijn nog de restanten van de aanplant. In deze hoek werden door Philips ook haag-beu­ken geplant.

Een groot deel van de inlandse eiken van het middengebied werd in 1935 aangeplant. De overige loofboomsoorten zullen wel spontaan zijn opgekomen op de toen nog aangeduide "woeste grond" (heide met vliegdennen).

Zie voor vervolg: Philips-periode (3).