NBL

De periode 1974 - 1991 van Het Noord-Brabants Landschap

Het is een periode geweest die bijna geruisloos voorbij ging. Een paar keer werd er fors gedund en bestreed men  de Amerikaanse vogelkers in het gebied tussen de Koekoeklaan en de Dommel. Verder werden er een paar grote nest­kasten opgehangen. In die tijd zijn door omwonenden herhaalde pogingen ondernomen om het greppeltje, dat een verbinding vormt tussen de Dommel en de zuidelijke kant van de Dommel arm, te dichten. Door dit diepe greppel­tje stroomde regelmatig water de dode Dommel-arm uit. Hierdoor werd, bij een lage waterstand van de Dommel, het waterpeil in de arm te sterk verlaagd, hetgeen voor de  aanwezige vissen en groene kikkers funest bleek te zijn.

Ook stroomde bij verhoging van de waterstand van de Dommel veel sterk vervuild water de dode Dommel-arm in. Telkens werd door de eigenaar van het aangrenzende weiland, die belang had bij een lage waterstand, deze grep­pel weer opengemaakt. Tenslotte hebben de omwonenden hun pogingen maar gestaakt.

Pas in 2002 werd op verzoek van de gebruikersgroep "de Sonse Bergen e.o." hier een stuw met duiker aangelegd door het Staats-bosbeheer, die sinds 1991 eigenaar werd van het natuurgebied. Ofschoon het verboden was, egaliseerde in de zeventiger-jaren de eigenaar helaas ook het aangrenzende en natuurlijk gevormde oneffen weiland en dempte de noordelijke verbinding van de dode Dommel-arm met de Dommel. Omstreeks 2000 is de gehele dode Dommel­arm, die voordien slechts voor de helft eigendom was, en het weiland tussen deze dode arm en de Dommel, eigendom van het Staats-bosbeheer geworden.

Eikenhakhout op de "Houtberg".

In 1967 had de gemeente Son en Breugel plannen gemaakt om een stuk grond aan de Planetenlaan, ten noorden van "De Sonse Bergen",  te verkopen t.b.v. de bouw van een sauna. De gemeente was toen zo vlug met het bouwrijp maken van de plek, dat het oudste en meest waardevolle eikenbos van dit gebied al gekapt was, nog voordat de plannen officieel bekend waren ge­maakt. Bovendien werd door nota bene buitenstanders geconstateerd dat door een verkeerde uitzetting van de toekomstige bouw, de kapvlakte in het geheel niet overeen kwam met de tekening van bestemmingsplan. Milieugroepering­en trokken aan de bel, grote stukken verschenen in het "Eindhovens Dagblad" en de carnaval speelde er op in. De gemeente werd gedwongen de bouw stil te leggen. Maar het kwaad was helaas reeds geschied en kon niet meer gekeerd worden. Ruim een half jaar heeft de bouwstop geduurd. Op 4 februari 1986 werd er door wethoudster Vortman overleg gepleegd met de plaatselijke milieugroeperingen. Het resultaat was dat de wethoudster de harde toezegging deed dat het aan weerszijden van het zwembad en de sauna grenzende bosge­bied tot aan de Dommel en de Provinciale weg, de blijvende bestemming "bos" zou krijgen, waar nooit meer gebouwd mag worden en in een verslag is vastgelegd. Zo kan b.v. een eventuele "ligweide" voor het zwembad alleen aan de zijde van de sauna gecreĆ«erd worden, dus niet in de richting van de dode Dommel-arm en Dommel.