De recente ervaringen met het Staatsbosbeheer (2)

Ook valt te denken aan tijdig en regelmatig onderhoud in de vorm van het vervangen van verrotte afsluitpalen, het vrij maken van paden van omgewaaide bomen, het tegengaan van de verzanding van de dode Dommel-arm en het vernieuwen van de borden met uitbreiding van de bepalingen, zoals dat hieronder is aangegeven. De redenen hiervoor staan op de vorige pagina vermeld.

Zowel Milieudefensie, groep Son en Beugel, als het IVN, afdeling Son en Breugel, hebben met het publiceren van het boekje en deze website trachten aan te tonen dat aan het bos- en natuurgebied van "De Sonse Bergen" een zeer bijzondere geschiedenis verbonden is en dat het unieke natuurwaarden bezit.

Met grote inspanning, die aanvankelijk erg moeizaam verliepen en veel tijd hebben gekost, denken de milieuverenigingen thans bereikt te hebben dat dit "uniek bos- en natuurgebied aan de Dommel te  Son en Breugel"  in  zijn  oorspronkelijke cultuurhistorische vorm, voor nu en in de toekomst bewaard zal kunnen blijven.

Omdat op 1 januari 2004 het Staats-bosbeheer het bosgebied ten Westen van Son in erfpacht van de gemeente heeft verworven, is overeengekomen dat er in het vervolg een algemene gebruikersgroep voor de gehele Gemeente zou worden gevormd. Deze geldt nu voor zowel alle eigendommen als voor het erfpachtgedeelte van het Staatsbosbeheer in de gemeente Son en Breugel.

Een voorlichtingsavond hierover werd gehouden op 27 oktober 2003 in de raadzaal van het gemeentehuis te Son. De leden van de gebruikersgroep "De Sonse Bergen e.o." hebben nu ook zitting in deze nieuwe gebruikersgroep, alsmede de gemeente, een aantal omwonenden en andere gebruikers van dit nieuw verworven gebied. Hierdoor zal de oorspronkelijke gebruikersgroep "De Sonse Bergen e.o."  in staat blijven om, in nauwe samenwerking met het Staats-bosbeheer, de belang­en van de bijzondere natuurwaarden van ook "De Sonse Bergen" en het aangren­zende Dommeldal te blijven behartigen.