Mogelijke bedreigingen voor "De Sonse Bergen" (3)

Uiteindelijk hebben de zienswijzen geleid tot:

1. Het feitelijke gebied van "De Sonse Bergen" is losgeweekt van het veel meer omvattende en geactualiseerde bestemmingsplan dat nu "Son Midden" is gaan heten.

2. Het is nu toegevoegd aan het geactualiseerde bestemmingsplan "Buitengebied 2010", dat ook het Dommeldal omvat.

3. De bestemming is "Natuur" geworden, met dezelfde beschermende bepalingen als voorheen.

Hieronder is een gedeelte van dit plan afgebeeld met de bestemmingen.

Onlangs is in de Gebruikersgroep van het Staatsbosheer besproken dat er in 2013 opnieuw bekeken zal worden of en hoe er in "De Sonse Bergen" eventueel gedund zou kunnen worden. Het gaat hier dus beslist niet om de kap voor houtproductie, maar om het bos een beter aanzicht te geven. Al eerder was overeen gekomen dat het blessen van bomen in nauw overleg met de oorspronkelijke leden van de Gebruikersgroep zou plaatsvinden. Het was immers bekend dat er alleen voorzichtig "met de bijl geschilderd" kon worden, indien dit nodig zou blijken. We gaan er dan ook vanuit dat dit gebeurt.

In de zomer van 2011 werd echter geconstateerd dat er toch, zonder enig overleg, bomen in dit gebied waren geblest. Bij navraag bleek dat er bij het Hoofdkantoor van het Staats-bosbeheer in Driebergen, via hun website, klachten van wandelaars binnengekomen waren, die vonden dat het dode hout gevaar op zou kunnen leveren. Uiteraard is hier begrip voor op te brengen. Betreurd wordt echter dat dit zonder enig overleg gebeurd is, terwijl dit nu immers juist zo duidelijk was afgesproken.

Leden van Milieudefensie en het IVN, die ook zitting hebben in de Gebruikersgroep, hebben de aangemerkte bomen nu bekeken en zijn voor een deel tot de conclusie gekomen dat dit terrecht is gebeurd. 

Waar zij ernstig bezwaar tegen hebben gemaakt is het feit dat ook alle grote populieren langs de Dommel omgekapt zouden worden, wegens gevaar voor eventueel vallende dode takken bij storm en omdat ze niet meer vitaal zouden zijn.  Aangezien het nu juist de dikste bomen zijn, die hier beslist nog een groot aantal jaren mee kunnen spelen in het grote harmonieorkest van het geheel en een oer-brabants aanzien geven, met name vanuit de Planetenlaan, is met enige spoed met het Staatsbosbeheer overleg gepleegd. Besloten is om samen nog eens te gaan kijken naar de noodzaak van het kappen. Er is op 8 augustus 2011 een voorstel ingediend om de gevaar opleverende dode takken van deze populieren er eenvoudig af te zagen, zodat er geen grote vernielingen in het bos zullen plaatsvinden bij het kappen en het bovendien goedkoper zal zijn. Slechts één populier aan de Dommel is afgestorven. Indien die gevaar op zou leveren voor wandelaars, zou die eventueel omgezaagd kunnen worden. We moeten echter niet vergeten dat ook dode bomen een nuttige taak in het bos hebben. Denk b.v. maar eens aan de spechten, die er een rijke voedselbron in vinden en er hun nesten in kunnen maken.

Hieronder een foto vanaf de brug, die dat unieke aanzicht van de machtige populieren nog eens moge bewijzen.