Mogelijke bedreigingen voor "De Sonse Bergen" (2).

In het kader van de vernieuwde Wet Ruimtelijke Ordening moeten de ge­meenten hun oude bestemmingsplannen actualiseren. Het weekblad "Forum" wijdde er in maart een uitgebreid artikel aan, zoals dat op de vorige pagina te lezen was.

In Son en Breugel wordt momenteel het aantal van ca. 60 à 70 bestemmingsplannen teruggebracht tot ca. 10 plannen. Dat zou echter ook grote gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van de natuurgebieden uit de oude bestemmingsplannen, omdat door de vereiste uniformiteit de bepalingen immers kunnen worden afgezwakt.

Eind 2009 werd al het geactualiseerde bestemmingsplan "Buitengebied 2010" gepresenteerd, waarbij bleek dat het feitelijke gebied van "De Sonse Bergen" buiten het gebied van de Dommel was gehouden. Vreemd, aangezien het immers onlosmakelijk daarmee verbonden is. Hiertegen is op 22 maart 2010 bezwaar ingediend bij de gemeente.

Samenvattend stelden we toen o.m. voor:

1. Het oorspronkelijke bestemmingsplan "Dommeldal" te handhaven.

2. Het natuurgebied van "De Sonse Bergen" bij het gebied van het Dommeldal te houden, met de bestemming "Natuur" zoals voorheen.

3. Zowel de dode Dommel arm als de landschapsplas in het weidegebied tegenover de dode Dommel-arm, als restand van een daar eens gelopen dommelarm, in het nieuwe plan aangeven en opnemen met de bestemming "Waternatuur".

Een overzicht van de ingediende wensen voor het plan "Buitengebied 2010".


Op 23 februari 2010 werd door de gemeente een voorlichtingsavond gehou­den over het geactualiseerde plan "Sonse Bergen", dat zich over een zeer groot gebied, n.l. vanaf de A50 tot aan het Dommeldal, uitstrekte. De naam van dit plan was wel zeer ongelukkig gekozen, want alleen het omsloten heuvelacht­ige gebied direct aan de Dommel, draagt immers al sinds mensenheugenis deze naam, wat natuurlijk zo moet blijven. De enige juiste naam voor het nieuwe actualiseringsplan zou kunnen zijn "Sonse Heide" of "Son Midden". Verreweg het grootste gedeelte van dit plan maakte immers deel uit van dit voormalige gebied met die eerste naam.

Op 10 maart 2010 werd er een schriftelijke reactie bij de gemeente ingediend voor wat betreft dit geactualiseerde bestemmingsplan.

Een overzicht van de schriftelijke reactie van 10 maart 2010 die was toegevoegd, waarbij zowel het rood- als het groenomlijnde gedeelte tot het nieuwe plan zou gaan behoren.

Samenvattend stelden we toen voor:

1. Het voorontwerp-bestemmingsplan een andere naam te geven,

2. Een duidelijk verschil te maken tussen de bossen van de feitelijke "Sonse Bergen" en de rest van de bossen in dit plan, zeker voor wat betreft de natuurbeschermende bepalingen.

3. Het oorspronkelijke plan "Dommeldal" te handhaven met dezelfde bepalingen voor de natuurbescherming als voorheen.

4. Het gebied van "De Sonse Bergen" bij het gebied van het Dommeldal te blijven houden.

Zie verder vervolg: Bedreigingen (3).