Alert (2)

Bij de presentatie eind 1996 van het ontwerp-bestemmingsplan "Dom­meldal" bleek nog dat de gemeente het bosgebied van "De Sonse Bergen" in twee verschillende stukken wilde verdelen. De westelijke helft zou de bestem­ming "Multifunctioneel bos" (waar dus ook niet natuurvriendelijke activiteiten kunnen plaatsvinden) gaan krijgen, terwijl het oostelijke helft onder de catego­rie "Natuurgebied" zou gaan vallen, met een beduidend zwaardere natuurbe­scherming.

Het aanvankelijke ontwerp-bestemmingsplan.

Ook hier heeft Milieudefensie, samen met het IVN., de gemeente weten te overtuigen dat een tweedeling van het homogene bos beslist onjuist is. Mede door dit toedoen is het gehele bosgebied nu onder de Groene Hoofd­structuur (GHS.) gekomen met de bestemming "Natuurgebied", zodat het gehele bos gebied nu beter beschermd is dan voorheen. Ook is een groter deel dan aanvankelijk was gepland onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS.) komen te vallen.

Het vastgestelde- en goedgekeurde bestemmingsplan.

De EHS (Ecologische Hoofd Structuur).

Bovendien werden hiermee de in 1986 door de toenmalige wethoudster Vortman toegezegde beloftes, dat bij het doorgaan van de bouw voor de sauna van Thermae Son er geen enkele verdere uitbreiding meer zou worden toegelaten, nu officieel vastgelegd.

Dit alles werd nog eens versterkt doordat de Provincie Noord-Brabant aan dit gebied, via het Streekplan, "de Cultuurhistorische Waardenkaart 2010"  en "de Aardkundige-Waardenkaart", er een zwaardere beschermende waarde voor toeken­de. Milieudefensie heeft dit destijds op eigen initiatief bij de Provincie ingebracht en werd later door de Gedeputeerde Staten officieel aangenomen.

Tegen een groot aantal andere voornemens van de gemeente, die de natuur­waarde van het Dommeldal verder zouden gaan aantasten, hebben Milieude­fensie en het IVN hun zienswijze kenbaar gemaakt.

Helaas blijkt nog steeds dat de gemeente de natuurwaarden van dit gebied, met zijn directe omgeving, als natuurreservaat, steeds weer schromelijk onder­schat. De milieuverenigingen zullen dus steeds weer alert moeten blijven.