Alert (1)

Milieu-defensie en het IVN blijven alert

Terwijl de besprekingen met het Staatsbosbeheer weer in volle gang waren, dienden zich andere problemen aan die "De Sonse Bergen" bedreigden. Bij de presentatie in november 1996 van het voorontwerp-bestemmingsplan "Herin­richting Traverse e.o.", bleek de gemeente een groot voorstander te zijn om een verhard fietspad met verlichting aan te leggen tussen Hoefblad- en Plane­tenlaan, nota bene pal langs de kwetsbare dode Dommel-arm in de Ecologi­sche Hoofdstructuur (EHS). Verder was er een weg voor plaatselijk autover­keer door het hele Dommeldal op de overzichtskaart geprojecteerd, eveneens dwars door de EHS. Met succes hebben Milieudefensie en het IVN al vroegtij­dig kunnen aantonen dat dit onverantwoorde beslissingen waren, die de nog weinig resterende natuur in dit gebied onherstelbaar zouden gaan aantasten. Deze plannen zijn nu gelukkig door de gemeente geschrapt.

Tegen de in dat zelfde Traverseplan voorgestelde projectie van de toekomstige "Dorpslaan", waardoor de fraaie en ruim 700 meter lange gesloten bosrand van de "De Sonse Bergen" opgeofferd zou moeten worden, zijn door Milieu­defensie, het IVN, het Staatsbosbeheer, het IVN., Thermae Son en vele omwo­nenden in mei 1997 bij de gemeente ernstige bezwaren ingediend.

De fraaie bosrand die opgeofferd zou moeten worden.

Tijdens de informatie- en inspraakbijeenkomst in juni 1997 is duidelijk gewor­den dat de gemeente deze zijde van het bos als niet waardevol achtte.

Dit is volkomen onterecht, aangezien het al eerder genoemde bosbouwkundig adviesbureau "Klingenbomen" uit Doorn dit gedeelte van het bos recent heeft aangemerkt als nota bene een ideaal "natuurreservaat", waarin geen verande­ringen plaats dienen te vinden. Het zal als zodanig dan ook beheerd gaan worden door het Staatsbosbeheer. Bij de presentatie in oktober 1997 van het ontwerpbestemmingsplan "Traverse e.o." bleek dat, voor wat betreft de aantas­ting van de bosrand van "De Sonse Bergen", de gemeente uiteindelijk toch rekening had gehouden met het massaal ingediende protest. Dit gedeelte van de overhangende bosrand zou in ieder geval nu volledig intact  blijven.  

Door Milieudefensie werd bovendien een beter, veiliger en milieuvriendelijker profielopbouw van de toekomstige "Dorpslaan" bepleit, dan de plannen van de gemeente. Indien op de oostelijke ventweg het voet- en fietspad zouden worden geprojecteerd, i.p.v. nu de autoweg, kon de gehele 700 meter lange bosrand, vanaf de Nachtegaallaan tot aan de Planetenlaan, in zijn geheel gespaard blijven, met inbegrip van de nu nog aanwezige laanbomen tussen de huidige autoweg en de oostelijke ventweg. Zeer onterecht kwalificeerde de gemeente het overgrote deel van deze mooie laanbomen als zijnde "aangetast", waardoor een vrijbrief werd afgegeven om ze te kappen. Op verzoek van Milieudefensie en het IVN stelde het Staatsbosbeheer een officieel rapport samen over de werkelijke conditie van deze laanbomen. Deze concludeerde dat praktisch alle laanbomen nota bene in een prima conditie verkeerden.

De ten onrechte als "aangetast " aangemerkte eiken lang de weg.

De gemeente reageerde daarop met het voorstel om bij de uitvoering te bezien of de bomen op een andere plaats herplant konden worden. Bij de uitvoering van het plan, in september 2003, zijn de bomen echter gekapt, omdat de Ge­meente het verplanten nu plotseling te duur vond. De bezwaren van Milieude­fensie tegen de verleende kapvergunning en het protest van 17 juni 2003, dat bestond uit het plakken de posters "Laat ons staan, hak ons niet om" op alle 160 bomen, hebben helaas niet geholpen. Ook maakten Milieudefensie en het IVN bij de gemeente bezwaar tegen dat plan om in het bosgebied van "De Kleine Sonse Bergen", gelegen tussen de Nachtegaal- en de Hoefbladlaan aan de oostelijke ventweg van de Hendrik Veenemanstraat, een zevental villa's te willen bouwen. Gezien de aard en de rijke samenstelling sloot dit bos naadloos aan bij dat van "De Sonse Bergen", waaraan immers het bosbouwkundig advies "Natuurreservaat" gegeven is.

De Kleine Sonse Bergen.

Bovendien was dit bosgebied, eens deeluitmakend van het voomalige "Landgoed Son" van Philips, als een natuurlijke uitlo­per van "De Sonse Bergen" te beschouwen. Ook gaf de nu nog 700 meter lange bosrand een uitermate fraai aanzicht als entree naar het centrum.

Het eerste gedeelte van het fraaie bosgebied van "de Kleine Sonse Bergen", dat uiteindelijk voor woningbouw opgeofferd moest worden.

Met deze zienswijze hoopten de beide milieuverenigingen de raad tot een betere gedachte te brengen. Alhoe­wel de oppositie tegen stemde, is het plan helaas toch op 25 juni 1998 door de raad vastgesteld. Milieudefensie heeft haar inzicht vervolgens bij de Provincie verdedigd tijdens de hoorzitting van 29 oktober 1998. Omdat dit plangedeelte door de provincie ongewijzigd werd goedgekeurd, zijn de omliggende bewo­ners naar de Raad van State gestapt en hebben hun zaak op 1 februari 2001 verdedigd. Helaas besteedde de Raad van State hier veel te weinig aandacht aan, waardoor de uitslag negatief was.

Opmerkelijk was dat op onze deskundige berekening, over de te kappen op­pervlakte voor deze 7 bouwkavels, geen enkele reactie van de overheden werd gegeven. Milieudefensie had n.l. aangetoond dat er voor de realisatie van de kavels maar liefst 38% van het bos gekapt zou moeten worden, terwijl de gemeente stug volhield dat dit slechts 9% zou zijn. Ook de politiek ging hier helaas niet op in.

De fraaie eik op de hoek van de Nachtegaallaan.

De gemeente zou in ieder geval de prachtige vitale eik, die op de hoek van de Nachtegaallaan stond, op verzoek van de Milieuverenigingen gaan sparen bij de uitvoering van de nieuwbouw. Dat is inderdaad gebeurd, maar door ondeskundig snoeien heeft deze boom korte tijd later toch het lootje moeten leggen.

Aanvankelijk waren hier geen woningen gepland. Maar om tekorten op de begroting van het Traverseplan aan te vullen, door de verkoop van dure kavels en persoonlijke belangen van raadsleden, werden hier toch later nieuwe kavels gesitueerd, de zg. "Sonse Haag".

Milieudefensie heeft later nog diverse keren nieuwe voorstellen ingediend, doch hiervoor werd weer net geen meerderheid in de gemeenteraad gehaald. Jammer dat dit waardevolle gebied nu toch zou worden opgeofferd aan wo­ningbouw in het bos. Beslist weer een verdere verarming van het groene aanzien van het dorp, na de massale bomenkap van tussen de 30 en 40 ha t.b.v. de omleiding van de A50 en de op- en afritten, en nu dus ook weer een di­recte aantasting van "De Sonse Bergen" en omgeving.

Zie voor vervolg: Alert (2).